Class-Representative

S.L Series CR Session Name Roll No Contact Info Students Range
1 2019 1st year
Meftahul Jannat
Md. Rakib Hosen
1904019
1904054
mefta.ruet19@gmail.com
01716155607
rakibhosen127@gmail.com
01903685127
1904001-1904030
1904031-1904060
2 2018 2nd Year
A.S.M Farhan Nadim
Afridi Ahmed
1804025
1804032
farhannadim@gmail.com
01771399369
afridiahmed632@gmail.com
01703034487
1804001-1804030
1804031-1804060
3 2017 2nd Year
Rizwan Amir
Pranta Das
1704024
1704043
r.fahim77@gmail.com
01521104628
prantadas.ruet@gmail.com
01733574412
1704001-1704030
1704031-1704060
4 2016 3rd Year
Shahriar Shanto
Rakib Ahshan Fahim
1604010
1604042
shahriarshanto083@gmail.com
01724407515
rakibahshanfahim@gmail.com
01720246947
1604001-1604030
1604031-1604060
5 2015 4th Year
S.M. Saumik Shahriyer
Sumaya Jahan Ishita
1504010
1504057
shahriyer95promi@gmail.com
01521433684
ishita.jahan.ruete@gmail.com
01701025122
1504001-1504035
1504036-rest