Staffs List

Md. Mamun Islam

Section Officer ETE
  880-1718013983  mamunruet1975@gmail.com  

SULTHAN AHAMED

Lab Technician ETE
  880-1713767350  sulthan7350@gmail.com  Electronics Lab, ETE Department, RUET, Rajshahi.

MD. FARUK HOSSAIN

MLSS ETE
  880-1911520112  faruk.ete.ruet@gmail.com  Computer Lab, ETE Department, RUET, Rajshahi.